{ Csillagászati segédfüggvények }
 unit STAF_AstroUnit; 
interface
Uses
  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes,
  Graphics, Szoveg, Szamok, Math;
Type
 TRaRect = record
  h : integer; {óra}
  m : integer; {perc}
  s : real; {ivmásodperc}
  end;
 TDeRect = record
  Pozitiv : boolean;
  f : integer; {fok}
  m : integer; {ívperc}
  s : real; {ivmásodperc}
  end;
 TGeoKoord = record
  lambda: real; {hosszúság}
  fi : real; {szélesség}
  end;
 // Base datas of CCD optical instrument by made astrophoto
  TOpticRecord = packed record
  oOwner : string[20]; // Name of Owner
  oInstrument : string[20]; // Name of instrument
  oFocus : integer; // Optical focus of objectiv in mm
  oCCDx : double; // CCD x diameter in mm
  oCCDy : double; // CCD y diameter in mm
  oCCDPixelSize: double; // CCD Pixels diameter in mm
  PixelPerSec : double; // 1 pixel = arcsec
  SecPerPixel : double; // 1" = pixel 
  end;
var year,month,day : word;
  UTDiff : integer; {eltérés a vilkágidőtől (BP-en = +1 óra)}
Const
 {1 Csillagnap = 23h 56m 4,09054s középidőben}
  csillagnapora : real = 23+56/60+4.09054/3600;
  csillagnapperc : real = 23*60+56+4.09054/60;
  csillagnapmp : real = 23*3600+56*60+4.09054;
 kozepnapora : byte = 24;
  kozepnapperc : real = 24*60;
  kozepnapmp : real = 24*3600;
 
{Az h,m,s formátumú Ra értéket fokokká alakítja (1h=15fok)}
  Function RaToReal(h,m:integer;s:real):real;
  {A fokokban megadott Ra-t h,m,s formára alakítja}
  Function RealToRa(ra:real):TRarect;
  Function DeToReal(f,m:integer;s:real):real;
  {A fokokban megadott De-t fok,m,s formára alakítja}
  Function RealToDe(de:real):TDerect;
  {Az fok,m,s formátumú De értéket fokokká alakítja}
  Function Ratostr(ra:TRarect):string;
  Function Detostr(de:TDerect):string;
Function sgn(x:Double):integer ;
  Function ARToStr_(ar: Double) : string;
  Function DEToStr_(de: Double) : string;
  Function StrToAr_De(ar: string) : Double;
  function CielCoordToCoord(CielCoord: string): string;
//function TimeStrToTime(tStr: string): TDateTime;
{Ra rekordból idő}
  Function RatoDateTime(ra:TRarect):TDateTime;
function PixToMm(focus,d: double): double;
  function PixToSec(focus,d: double): double;
  function PixelPerAngle(focus,PixelSizeX: double): double;
procedure SaveOpticList(iniFile: String);
  procedure LoadOpticList(iniFile: String);
{A megfigyelőhely csillagidejének meghatározása:
  In: kido = kozépidő [óra],
  fi = földrajzi hosszúság}
  Function KozepidoToCsillagido(kido:TDatetime;fi:real):TRarect;
  Function Szokoev(ev:integer):boolean;
 
implementation
Function sgn(x:Double):integer ;
  begin
  if x<0 then
  sgn:= -1
  else
  sgn:= 1 ;
  end ;
Function ARToStr_(ar: Double) : string;
  var dd,min1,min,sec: Double;
  begin
  dd := Trunc(ar);
  min1:= Frac(ar)*60;
  if min1>=59.999 then begin
  dd:=dd+sgn(ar);
  min1:=0.0;
  end;
  min := Trunc(Abs(min1));
  sec:= Abs(min1-min)*60;
  if sec>=59.95 then begin
  min:=min+1;
  sec:=0.0;
  end;
  Result := Format('%.2d',[Trunc(dd)])+':'+Format('%.2d',[Trunc(min)])
  +':'+Format('%.1f',[sec]);
  end;
Function DEToStr_(de: Double) : string;
  var dd,min1,min,sec: Double;
  begin
  dd := Abs(de);
  min1:= Frac(de)*60;
  (* if min1>=59.999 then begin
  dd:=dd+sgn(de);
  min1:=0.0;
  end;*)
  min := Trunc(Abs(min1));
  sec:= (Abs(min1)-Abs(min))*60;
  (* if sec>=59.95 then begin
  min:=min+1;
  sec:=0.0;
  end;*)
  Result := Format('%.2d',[Trunc(dd)])+':'+Format('%.2d',[Trunc(min)])
  +':'+Format('%.2d',[Round(sec)]);
  if de>0 then Result := '+'+Result;
  if de<0 then Result := '-'+Result;
  end;
// A -hh:mm:ss alakú stringből real értéket számít
  Function StrToAr_De(ar: string) : Double;
  var h,m,s: integer;
  SgnValt : integer; // Előjel jelzése
  arStr: string;
  begin
  Result := 0;
  arStr := Trim(ar);
  SgnValt:=1;
  If Pos('-',arStr)=1 then begin
  SgnValt:= -1;
  arStr := Copy(arStr,2,1000);
  end;
  If Pos('+',arStr)=1 then begin
  SgnValt:= 1;
  arStr := Copy(arStr,2,1000);
  end;
  If Length(arStr)=8 then begin
  h:=StrToInt(Copy(arStr,1,2));
  m:=StrToInt(Copy(arStr,4,2));
  s:=StrToInt(Copy(arStr,7,2));
  Result := h+m/60+s/3600;
  end;
  end;
// RA: 18h28m41.83s DEC:-13°28'21.8" FOV:+80°00'00" to 18:28:41.83 -13:28:21.8
  function CielCoordToCoord(CielCoord: string): string;
  var h,m,s1,f,p,s2 : string;
  x,mp : integer;
  begin
  Decimalseparator := '.';
  h := Copy(CielCoord,5,2);
  m := Copy(CielCoord,8,2);
  s1:= Copy(CielCoord,11,5); s1[3]:='.';
  f := Copy(CielCoord,22,3);
  p := Copy(CielCoord,26,2);
  s2:= Copy(CielCoord,29,4); s2[3]:='.';
  x := Round(StrToFloat(s1));
  mp:= Round(StrToFloat(s2));
  s1:= Format('%.2d',[Trunc(x)]);
  s2:= Format('%.2d',[Trunc(mp)]);
  Result := h+':'+m+':'+s1+' '+f+':'+p+':'+s2;
  end;
 
Function RaToReal(h,m:integer;s:real):real;
  begin
  Result:=15*(h+m/60+s/3600);
  end;
Function RealToRa(ra:real):TRarect;
  begin
  With Result do begin
  h := Trunc(Ra/15);
  m := Trunc(60*(ra-15*h)/15);
  s := 60*Frac(60*(ra-15*h)/15);
  end;
  end;
Function DeToReal(f,m:integer;s:real):real;
  begin
  If f>=0 then Result:=f+m/60+s/3600
  else Result:=f-m/60-s/3600;
  end;
Function RealToDe(de:real):TDerect;
  begin
  With Result do begin
  Pozitiv := de>0;
  f := Trunc(de);
  m := Abs(Trunc(60*Frac(de)));
  s := Abs(60*Frac(60*Frac(de)));
  end;
  end;
Function Ratostr(ra:TRarect):string;
  begin
  Result := Inttostr(ra.h)+'h '+Inttostr(ra.m)+'m '+Format('%4.1f',[ra.s])+'s';
  end;
Function Detostr(de:TDerect):string;
  begin
  Result := Inttostr(de.f)+'* '+Inttostr(de.m)+''' '+Format('%4.1f',[de.s])+'"';
  end;
{Ra rekordból idő}
  Function RatoDateTime(ra:TRarect):TDateTime;
  begin
  Result := EncodeTime(ra.h,ra.m,Trunc(ra.s),0);
  end;
Function KozepidoToCsillagido(kido:TDatetime;fi:real):TRarect;
  var dat1,dat2: TDateTime;
  elteltnap : real;
  alapido,maradek,d : real;
  begin
  {Az adott középidőre meghatározzuk a Grewnichi helyi időt}
  {1986.09.22-én 0h világidőkor a csillagidő = 0h 02m 14.8s volt,
  1. meg kell határozni az azóta eltelt napok számát,
  2. az így kapott középnapok számát át kell számítani csillagnapba,
  a maradék rész adja a csillagidőt}
  UTDiff := Trunc(fi/15);
  dat1 := StrToDatetime('1986.09.22 00:00:00');
  dat2 := kido-UTDiff/24;
  elteltnap := dat2 - dat1;
  maradek := Frac(elteltnap*(24.00000/csillagnapora)+UTDiff/24);
  alapido:=Ratoreal(0,2,14.8);
  d:=15*24*maradek;
  Result := RealToRa(alapido+d);
  end;
Function Szokoev(ev:integer):boolean;
  begin
  Result := (ev mod 4)=0;
  end;
function GetPixelPerMM( CCDd: double; Focus: double ): double;
  // A CCD chip méretei (CCDd mm-ben) alapján meghatározza egy
  // pixel méretét mm-ben
  begin
  end;
function PixToMm(focus,d: double): double;
  // Az optika fókusza(mm) alapján kiszámítja a távolságot mm-ben
  // d=távolság a felvételenpixelben;
  begin
  end;
function PixToSec(focus,d: double): double;
  // Az optika fókusza alapján kiszámítja a távolságot ''(ívmásodpercben)
  // d=távolság a felvételen pixelben;
  begin
  Result := 3600*RadToDeg(ArcTan2(d,focus));
  end;
function PixelPerAngle(focus,PixelSizeX: double): double;
  // A felvétel 1 pixelére leképzett égbolt részlet szögmérete ''-ben
  begin
  Try
  Result := 0;
  if PixelSizeX<>0 then
  Result := 3600*RadToDeg(ArcTan2(PixelSizeX,focus));
  except
  Result := 0;
  end;
  end;
procedure SaveOpticList(iniFile: String);
  //Save optic/CCD list to INI file
  begin
  end;
procedure LoadOpticList(iniFile: String);
  //Load optic/CCD list from INI file
  begin
  end;
 
initialization
  DecimalSeparator:='.';
  ShortDateFormat:='yy.mm.dd';
  LongDateFormat:='yyyy.mm.dd';
  TimeSeparator:=':';
  end.