DGRAFIK

Top  Previous  Next

unit Dgrafik;

 

interface

uses

SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,

StdCtrls, ExtCtrls, Geom;

 

Type

 

TDrawingTool = (dtNone, dtPoint, dtLine, dtInfo, dtRectangle,

     dtRoundRect, dtEllipse, dtFillRect, dtFillRoundRect,

     dtFillEllipse, dtPolyLine, dtIv, dtText,

     dtExtraText,dtBrush);

 

TCanvasRect = record

  Pen      : TPen;

  Brush    : TBrush;

  CopyMode : TCopyMode;

  PenPos   : TPoint;

end;

 

TgrPot = record     {Grafikus potenciométer}

     ca : TBitmap;

     enabled: boolean;

     text: string;

     oldx,oldy: integer;

end;

 

 

procedure cls(i: TCanvas; co: TColor);

procedure clsRect(i: TCanvas; t:TRect; co: TColor);

Function  CanvasMent(im:TCanvas):TCanvas;

Procedure CanvasVisszatolt(var im:TCanvas; tc: TCanvas);

procedure SetPen(ca:TCanvas;color:TColor;width:integer;style:TPenStyle;mode:TPenMode);

 

procedure ShowLine(ca:TCanvas;x1,y1,x2,y2:integer);

procedure ShowCross(ca:TCanvas;x,y,d:integer);

function  KepMove(ca:TCanvas; xm,ym : integer; alapszin: TColor):Trect;

Procedure VonalzoBe(von:Timage;dx:integer;xmin,xmax,beosztas:extended;

                  form:string);

Function  Kerekit(sz:double;tizedes:integer):extended;

Function  Power(alap,kitevo:extended):extended;

Function  Bennevan( t: TRect; p: TPoint):boolean;

Procedure Vegpontrajzol(im:TCanvas; p: TPoint; d: integer);

{ Alakzatrajzolo rutin }

procedure AlakzatRajz(Canv: TCanvas; DrawingTool:TDrawingTool; T, B: TPoint;

            AMode: TPenMode; ujrajz: boolean);

procedure Kereszt(Canv: TCanvas; co: TColor);

procedure RotText(ca:TCanvas; x,y:integer; szoveg:string; szog:integer);

Function  IsLMouseButton:boolean;

procedure RotateBitmap90Degrees(var ABitmap: TBitmap);

 

{ Grafikus potenciométer }

procedure GrafPotInit(var grp:TgrPot);

procedure GrafPotEnd(var grp:TgrPot);

procedure GrafpotBe(var grp:TgrPot; Canv:TCanvas; x,y:integer);

Procedure GrafpotMozog(var grp:TgrPot; Canv:TCanvas; x,y:integer;

                         text:string;meret:integer);

 

Var sPal     : TCanvasRect;

  DrawingTool: TDrawingTool;

 

implementation

 

procedure GrafPotInit(var grp:TgrPot);

begin

  If grP.ca=nil then begin

     grP.Ca:=TBitmap.Create;

     grP.ca.width :=100;

     grP.ca.height:=40;

     grP.enabled  :=True;

  end;

  grP.text:='';

end;

 

procedure GrafPotEnd(var grp:TgrPot);

begin

  grP.ca.Free;

end;

 

procedure GrafpotBe(var grp:TgrPot; Canv:TCanvas; x,y:integer);

begin

if grP.enabled then begin

   GrafPotInit(grp);

   grP.oldx:=x;

   grP.oldy:=y;

   grP.ca.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,100,40),Canv,Rect(x,y,x+100,y+40));

end else begin

   Canv.CopyRect(Rect(grP.oldx,grP.oldy,grP.oldx+100,grP.oldy+40),

               grP.ca.Canvas,Rect(0,0,100,40));

end;

end;

 

Procedure GrafpotMozog(var grp:TgrPot; Canv:TCanvas; x,y:integer;

                         text:string;meret:integer);

var fm:TFont;

  br:TBrush;

begin

if grp.enabled then begin

   fm:=Canv.Font;

   Canv.CopyRect(Rect(grP.oldx,grP.oldy,grP.oldx+100,grP.oldy+40),

                 grP.ca.Canvas,Rect(0,0,100,40));

   grP.ca.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,100,40),Canv,Rect(x,y,x+100,y+40));

   Canv.Font.Size := meret;

   grP.text:=Text;

   br:=Canv.Brush; Canv.Brush.style:=bsSolid;

   Canv.TextOut(x,y,grP.text);

   Canv.Brush:=br;

   grP.oldx:=x;

   grP.oldy:=y;

   Canv.Font:=fm;

end;

end;

 

procedure cls(i: TCanvas; co: TColor);

var pe: TPen; br: TBrush; c: Trect;

begin

with i as TCanvas do

begin

    pe:= Pen; br:=Brush; Pen.color:=co;

    brush.style:=bsSolid;

    Brush.color:=co;

    Pen.Color:=co;

    Pen.Mode:=pmCopy;

    c:=cliprect;

    Rectangle(c.left,c.top,c.right,c.bottom);

    Pen:=pe; Brush := br;

end;

end;

 

procedure clsRect(i: TCanvas; t:TRect; co: TColor);

var br: TBrush; pe:TPen; c: Trect;

begin

with i as TCanvas do

begin

    br := Brush; pe:=Pen;

    Pen.Color:=co; Pen.Width:=4;

    brush.style:=bsSolid;

    Brush.color:=co; Pen.Color:=co;

    Rectangle(t.left,t.top,t.right,t.bottom);

    Brush := br; Pen:=pe;

end;

end;

 

{Grafikus toll beállítása}

procedure SetPen(ca:TCanvas;color:TColor;width:integer;style:TPenStyle;mode:TPenMode);

begin

ca.pen.Color:=color;

ca.pen.width:=width;

ca.pen.style:=style;

ca.pen.mode :=mode;

end;

 

procedure ShowLine(ca:TCanvas;x1,y1,x2,y2:integer);

begin ca.MoveTo(x1,y1); ca.LineTo(x2,y2);end;

 

procedure ShowCross(ca:TCanvas;x,y,d:integer);

begin

ShowLine(ca,x-d,y,x+d,y);

ShowLine(ca,x,y-d,x,y+d);

end;

 

{ Képterület átmozgatása és a maradék sáv alapszinű törlése }

function KepMove(ca:TCanvas; xm,ym : integer; alapszin: TColor):Trect;

var fRect,cRect: TRect;

begin

fRect:=ca.cliprect;

cRect:=fRect;

OffSetRect(cRect,XM,YM);

Ca.CopyMode:=cmSrcCopy;

Ca.CopyRect(cRect,Ca,fRect);

If (xm<>0) or (ym<>0) then begin

  If xm>0 then fRect:=Rect(0,0,xm,frect.bottom-frect.top);

  If xm<0 then fRect:=Rect(frect.right-frect.left+xm,0,

     frect.right-frect.left,frect.bottom-frect.top);

  If ym>0 then fRect:=Rect(0,0,frect.right-frect.left,ym);

  If ym<0 then fRect:=Rect(0,frect.bottom-frect.top+ym,

     frect.right-frect.left,frect.bottom-frect.top);

  ca.Brush.Style:=bsSolid;

  ca.Brush.Color:=alapszin;

  ca.FillRect(fRect);

  Result:=frect;

end;

end;

 

{ V o n a l z o B e  procedure

----------------------------

Egy Image1 grafikus felülethez készit egy másik Image-re

vonalzó skálát:

in: von   : a vonalzó Timage neve

    dx    : az eredet grafika kiterjedése

    xmin,xmax : az ábrázolandó koord. tartomány

    beosztás  : a skálaosztás léptéke (pl. 0.2)

    form      : a beosztás számok formátuma pl. '2.1'

Hogy a vonalzó x vagy y lessz, azt a von:Timage kiterjedéséből

dönti el. Ha y irányban hosszabb, akkor y vonalzó lesz.

}

Procedure VonalzoBe(von:Timage;dx:integer;xmin,xmax,beosztas:extended;

                  form:string);

var b:extended;

  mszorzo: extended;     {torzítási tényező}

  xvonalzo: boolean;     {True, ha x vonalzó}

  vonas: extended;

  vh: integer;

  y: integer;

  elteres: extended;

  xx,yy: integer;

begin

With von do begin

  If von.Width>von.Height then xvonalzo:=True else xvonalzo:=False;

  vonas:=xmin;

  b:=beosztas;

  mszorzo:=dx/(xmax-xmin);

  vh:=5;

  While vonas<=xmax do begin

       y:=Trunc(mszorzo*(vonas-xmin));

       if not xvonalzo then y:=dx-y;

       elteres:=KEREKIT(FRAC(vonas),3);

       If (elteres=0.5) then vh:=5 else vh:=2;

       If (elteres=0) or (elteres=1) then begin

        vh:=10;

        if not xvonalzo then begin

           xx:=0; yy:=y;

        end else begin

           xx:=y; yy:=10;

        end;

        Canvas.MoveTo(xx,yy);

        Canvas.TextOut(xx,yy,Format('%'+form+'f',[vonas]));

       end;

        if not xvonalzo then begin

           xx:=Von.Width; yy:=y;

           Canvas.MoveTo(xx,yy);

           Canvas.LineTo(xx-vh,yy);

        end else begin

           xx:=y; yy:=vh;

           Canvas.MoveTo(xx,0);

           Canvas.LineTo(xx,yy);

        end;

    vonas:=vonas+b;

  end;

end;

end;

 

 

{   K e r e k i t (sz,tizedes)

  --------------------------

  Az sz valós számot 'tizedes' jegyre kerekíti.

  pl. Kerekit(12.346,2)  = 12.35

      Kerekit(12.346,0)  = 12

      Kerekit(12.346,-1) = 10

}

Function Kerekit(sz:double;tizedes:integer):extended;

var szorzo: extended;

  s: String;

begin

  szorzo:=Power(10,tizedes);

{

  Result:=Round(sz*szorzo)/szorzo;

}

  s:=IntToStr(Round(sz*szorzo));

  Insert(DecimalSeparator,s,Length(s)-tizedes+1);

  If sz=0 then result:=0 else

  Result:=StrToFloat(s);

end;

 

Function Power(alap,kitevo:extended):extended;

begin

  Power := exp( kitevo * ln( alap ));

end;

 

{ Forrópont megjelenítés kis négyzettel }

Procedure Vegpontrajzol(im:TCanvas; p: TPoint; d: integer);

Var cv : TCanvas;

begin

cv := im;

With im do begin

   Pen.Style:=psSolid;

   Pen.Width:=3;

   Pen.Mode:=pmNotXor;

   Rectangle(p.x-d,p.y-d,p.x+d,p.y+d);

end;

CanvasVisszatolt(im,cv);

end;

 

Function CanvasMent(im:TCanvas):TCanvas;

begin

Result := im;

end;

 

Procedure CanvasVisszatolt(var im:TCanvas; tc: TCanvas);

begin

With (im as TCanvas) do

begin

   Pen     := tc.Pen;

   Brush   := tc.Brush;

   CopyMode:= tc.CopyMode;

   PenPos  := tc.PenPos;

end;

end;

 

{ BENNEVAN : A fgv. True értéket ad vissza, ha az adott pont

         benne van a kijelölt alakzat befoglaló téglalapjában}

 

Function Bennevan( t: TRect; p: TPoint):boolean;

Var hc : HRgn;

begin

hc := CreateRectRgn(t.left,t.top,t.right,t.bottom);

Result := PtInRegion(hc,p.x,p.y);

DeleteObject(hc);

end;

 

 

procedure AlakzatRajz(Canv: TCanvas; DrawingTool:TDrawingTool; T,B: TPoint;

         AMode: TPenMode; ujrajz: Boolean);

begin

  Canv.Pen.Mode := AMode;

  If (T.X<>B.x) OR (T.Y<>B.Y) then

  begin

      If ujrajz then

      begin

      end;

  case DrawingTool of

    dtPoint: Canv.Rectangle(T.X-1,T.Y-1,T.X+1,T.Y+1);

    dtLine: begin

              Canv.MoveTo(T.X, T.Y);

              Canv.LineTo(B.X, B.Y);

            end;

    dtRectangle: begin

         Canv.Rectangle(T.X, T.Y, B.X, B.Y);

         end;

    dtEllipse:   Canv.Ellipse(T.X, T.Y, B.X, B.Y);

    dtRoundRect: Canv.RoundRect(T.X, T.Y, B.X, B.Y,

      (T.X - B.X) div 2, (T.Y - B.Y) div 2);

  end;

  case DrawingTool of

    dtFillRect: begin

      Canv.Rectangle(T.X, T.Y, B.X, B.Y);

      end;

    dtFillEllipse: begin

      Canv.Ellipse(T.X, T.Y, B.X, B.Y);

      end;

    dtFillRoundRect: begin

      Canv.RoundRect(T.X, T.Y, B.X, B.Y,

      (T.X - B.X) div 2, (T.Y - B.Y) div 2);

      end;

  end;

  end;

  Canv.Refresh;

end;

 

procedure Kereszt(Canv: TCanvas; co: TColor);

var t: Trect;

  tp: Tpen;

  dx,dy: integer;

begin

  tp:=Canv.Pen;

  canv.pen.color:= co;

  canv.pen.mode := pmNotXor;

  t := canv.ClipRect;

  dx := (t.right - t.left) div 2;

  dy := (t.bottom - t.top) div 2;

  canv.MoveTo(dx,0); canv.LineTo(dx,t.bottom);

  canv.MoveTo(0,dy); canv.LineTo(t.right,dy);

  Canv.Pen:=tp;

end;

 

procedure RotText(ca:TCanvas; x,y:integer; szoveg:string; szog:integer);

var th: THandle;

  tf: TLogfont;

  hf: HFont;

begin

Getobject(Ca.Font.handle,SizeOf(tf),@tf);

tf.lfEscapement:=szog;

tf.lfOutPrecision:=OUT_TT_ONLY_PRECIS;

hf:=CreateFontIndirect(tf);

th:=SelectObject(Ca.Handle,hf);

Ca.TextOut(x,y,szoveg);

DeleteObject(hf);

SelectObject(Ca.Handle,th);

end;

 

Function IsLMouseButton:boolean;

begin

if HiWord(GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON)) > 0 then Result:=True else Result:=False;

end;

 

procedure RotateBitmap90Degrees(var ABitmap: TBitmap);

 

const

BITMAP_HEADER_SIZE = SizeOf(TBitmapFileHeader) +

SizeOf(TBitmapInfoHeader);

 

var

{ Things that end in R are for the rotated image. }

PbmpInfoR: PBitmapInfoHeader;

bmpBuffer, bmpBufferR: PByte;

MemoryStream, MemoryStreamR: TMemoryStream;

PbmpBuffer, PbmpBufferR: PByte;

PbmpBufferRFirstScanLine, PbmpBufferColumnZero: PByte;

BytesPerPixel, BytesPerScanLine, BytesPerScanLineR: Integer;

X, Y, T: Integer;

 

begin

{

  Don't *ever* call GetDIBSizes! It screws up your bitmap.

  I'll be posting about that shortly.

}

 

MemoryStream := TMemoryStream.Create;

 

{

 To do: Put in a SetSize, which will eliminate any reallocation

 overhead.

}

 

ABitmap.SaveToStream(MemoryStream);

 

{

 Don't need you anymore. We'll make a new one when the time comes.

}

ABitmap.Free;

 

bmpBuffer := MemoryStream.Memory;

 

{ Set PbmpInfoR to point to the source bitmap's info header. }

{ Boy, these headers are getting annoying. }

Inc( bmpBuffer, SizeOf(TBitmapFileHeader) );

PbmpInfoR := PBitmapInfoHeader(bmpBuffer);

 

{ Set bmpBuffer to point to the original bitmap bits. }

Inc(bmpBuffer, SizeOf(PbmpInfoR^));

{ Set the ColumnZero pointer to point to, uh, column zero. }

PbmpBufferColumnZero := bmpBuffer;

 

with PbmpInfoR^ do

begin

  BytesPerPixel := biBitCount shr 3;

  { ScanLines are DWORD aligned. }

  BytesPerScanLine := ((((biWidth * biBitCount) + 31) div 32) * 4);

  BytesPerScanLineR := ((((biHeight * biBitCount) + 31) div 32) * 4);

 

  { The TMemoryStream that will hold the rotated bits. }

  MemoryStreamR := TMemoryStream.Create;

  {

   Set size for rotated bitmap. Might be different from source size

   due to DWORD aligning.

  }

  MemoryStreamR.SetSize(BITMAP_HEADER_SIZE  + BytesPerScanLineR * biWidth);

end;

 

{ Copy the headers from the source bitmap. }

MemoryStream.Seek(0, soFromBeginning);

MemoryStreamR.CopyFrom(MemoryStream, BITMAP_HEADER_SIZE);

 

{ Here's the buffer we're going to rotate. }

bmpBufferR := MemoryStreamR.Memory;

{ Skip the headers, yadda yadda yadda... }

Inc(bmpBufferR, BITMAP_HEADER_SIZE);

 

{

 Set up PbmpBufferRFirstScanLine and advance it to end of the first scan

 line of bmpBufferR.

}

PbmpBufferRFirstScanLine := bmpBufferR;

Inc(PbmpBufferRFirstScanLine, (PbmpInfoR^.biHeight - 1) * BytesPerPixel);

 

{ Here's the meat. Loop through the pixels and rotate appropriately. }

 

{ Remember that DIBs have their origins opposite from DDBs. }

for Y := 1 to PbmpInfoR^.biHeight do

begin

  PbmpBuffer := PbmpBufferColumnZero;

  PbmpBufferR := PbmpBufferRFirstScanLine;

 

  for X := 1 to PbmpInfoR^.biWidth do

  begin

    for T := 1 to BytesPerPixel do

    begin

      PbmpBufferR^ := PbmpBuffer^;

      Inc(PbmpBufferR);

      Inc(PbmpBuffer);

    end;

    Dec(PbmpBufferR, BytesPerPixel);

    Inc(PbmpBufferR, BytesPerScanLineR);

  end;

 

  Inc(PbmpBufferColumnZero, BytesPerScanLine);

  Dec(PbmpBufferRFirstScanLine, BytesPerPixel);

end;

 

{ Done with the source bits. }

MemoryStream.Free;

 

{ Now set PbmpInfoR to point to the rotated bitmap's info header. }

PbmpBufferR := MemoryStreamR.Memory;

Inc( PbmpBufferR, SizeOf(TBitmapFileHeader) );

PbmpInfoR := PBitmapInfoHeader(PbmpBufferR);

 

{ Swap the width and height of the rotated bitmap's info header. }

with PbmpInfoR^ do

begin

  T := biHeight;

  biHeight := biWidth;

  biWidth := T;

end;

 

ABitmap := TBitmap.Create;

 

{ Spin back to the very beginning. }

MemoryStreamR.Seek(0, soFromBeginning);

ABitmap.LoadFromStream(MemoryStreamR);

 

MemoryStreamR.Free;

end;

 

end.